2 Mediagroepen in Vlaanderen

De evolutie naar meer crossmedialiteit zoals die op het einde van hoofdstuk 1 aan bod kwam maakt deel uit van een ontwikkeling die reeds lang aan de gang is. Zo vormden zich in Vlaanderen historisch een aantal mediagroepen die via verschillende dochterondernemingen mediacontent onder diverse vormen aanbieden.

In dit tweede hoofdstuk volgt een overzicht van de voornaamste mediagroepen die in Vlaanderen in meerdere mediatakken actief zijn. Er zal informatie gegeven worden over de volgende groepen:

Naam

Ondernemingsnummer

De Persgroep

0432306234

Mediahuis nv

0439849666

Proximus nv

0202239951

Roularta Media Group nv

0434278896

Studio 100 nv

0457622640

Telenet Group Holding nv

0477702333

VRT nv

0244142664

Tabel 47: Mediagroepen in Vlaanderen

Recent ontstond een stroomversnelling in de consolidatie van verschillende mediagroepen, waardoor er in het rapport 2018 minder groepen aan bod zullen komen t.o.v. de vorige jaren.

Daar waar voordien een aantal groepen deel uitmaakten van verschillende andere groepen, werden in een recent verleden de belangen overgedragen, waardoor het aantal mediagroepen in Vlaanderen verminderde.

Figuur 15: Groepen die deel uitmaken van andere groepen - Tekstuele beschrijving figuur 15

Tot 2016 werden in dit hoofdstuk aan Concentra en Corelio aparte subtitels gewijd. Beide groepen werkten al enkele jaren nauw samen via een participatie in Mediahuis nv. Gezien de uitbreiding van de activiteitenportfolio van Mediahuis was de VRM in 2017 van oordeel dat het niet meer aangewezen was om de drie groepen apart te vermelden. Er blijven immers nog nauwelijks activiteiten over in hoofde van Corelio en Concentra.

In 2018 verkocht Mediahuis zijn belang in De Vijver Media aan Telenet. Ook Waterman en Waterman verkocht zijn aandeel, waardoor Telenet enige aandeelhouder wordt van De Vijver Media (mits goedkeuring mededingingsautoriteit), en de inhoud van de vroegere subtitel over deze groep volledig onder de Telenet-subtitel ondergebracht werd.

Op 2 oktober 2017 werd ook een transactie aangekondigd waarmee Roularta haar aandelen in Medialaan zou overdragen aan De Persgroep. Daarmee ging Medialaan integraal deel uitmaken van De Persgroep en verdwijnt het als aparte subtitel in dit tweede hoofdstuk.

Reeds in het najaar 2013 werd aangekondigd dat de Finse aandeelhouder van Sanoma de Belgische activiteiten onder strategische oriëntatie zou plaatsen, waarbij o.a. de mogelijkheid van een eventuele verkoop zou worden nagegaan. Gezien de overdracht van veel activiteiten in de daarop volgende jaren besloot de VRM om vanaf 2018 geen subtitel meer te wijden aan deze groep.

In dit hoofdstuk wordt voor elke mediagroep apart een toelichting gegeven bij het aandeelhouderschap, de groepsstructuur en het productaanbod.

In zoverre nagegaan kan worden welke eigenaars een bepaalde groep controleren, wordt hier melding van gemaakt. Het is niet steeds mogelijk om het aandeelhouderschap tot 100% samen te stellen, b.v. wanneer het beursgenoteerde ondernemingen betreft.

Elke groepsstructuur zal worden weergegeven onder de vorm van een organigram dat in eerste instantie werd samengesteld op basis van de informatie die in 2018 werd neergelegd bij de Nationale Bank van België (NBB) en die gegevens bevat over het boekjaar 2017. Aangezien een aantal grote structuurwijzigingen hierin niet opgenomen werden, werd feedback gevraagd bij de betrokken groepen.

Voor de verschillende groepen wordt een overzichtsschema gemaakt met de verschillende merken waarmee de groep binnen de schakels contentproductie / aggregatie / distributie van de waardeketens voor radio, televisie, geschreven pers en internet in Vlaanderen aanwezig is.

Ook bijkomende activiteiten die voor interactie met het media-aanbod kunnen zorgen, worden opgenomen in het overzicht.

Hieronder vindt u de legende voor de merkenoverzichtsschema’s:

Naam

Product of activiteit die volledig gecontroleerd wordt door de groep

Naam

Product of activiteit waarin de groep participeert

(Naam)

Product of activiteit die na het afsluiten van de jaarrekening naar een andere groep overgedragen werd

R

Product dat beschikbaar is in/zich richt tot een beperkt deel van de Vlaamse Gemeenschap (bv. regionale televisie)

 

V

Product dat gericht is op/ beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

 

B

Product dat een Franstalig equivalent kent en/of ook gericht is op de Belgische markt

 

I

Product dat gericht is op een buitenlandse markt

 Tabel 48: Legende productoverzicht per groep

Hoewel websites wereldwijd raadpleegbaar zijn, worden ze hier in het merendeel van de gevallen als Vlaams gekwalificeerd aangezien ze duidelijk op de Vlaamse mediaconsument gericht zijn. Hoewel reguliere sites ook via mobiel internet raadpleegbaar zijn rekenen we onder aggregatie van mobiel internet enkel apps.

Nadat de diverse mediagroepen apart zijn toegelicht, wordt een globaal overzicht gegeven van de mate waarin crossmedialiteit speelt binnen de Vlaamse mediagroepen. Daarna wordt weergegeven hoe sommige mediagroepen onderling allianties aangaan om gezamenlijk mediaproducten op de markt te brengen, wat tot verstrengeling leidt.

Ten slotte wordt nagegaan hoe het met de concentratie van mandaten bij personen gesteld is. Dit werd bestudeerd op basis van de gegevens van de bestuurders, zaakvoerders en commissarissen die worden vermeld in de jaarrekeningen die neergelegd zijn bij de Nationale Bank.