7. Contacten met andere instanties

7.1. European Platform of Regulatory Authorities (EPRA)

EPRA is een koepelorganisatie waartoe de meeste Europese omroepregulatoren behoren. Ze beoogt de permanente uitwisseling van ervaringen en het aanreiken van oplossingen voor problemen gerelateerd aan de interpretatie en toepassing van de omroepregelgeving.

Door de Covid-crisis werd de 51e vergadering van EPRA, die zou doorgaan van 13 tot 15 mei 2020, afgelast.

De vergadering werd vervangen door een aantal digitale sessies:

 • een webinar over een aantal belangrijke trends in een door Covid-19 aangetaste markt;
 • een webinar over gokken en kansspelen;
 • een podcast over pluralisme in een door algoritmen beheerst medialandschap.

Ook de 52e vergadering van EPRA, die zou doorgaan van 21 tot 23 oktober 2020, moest door de Covid-crisis worden afgelast.

Ook deze vergadering werd vervangen door een aantal digitale sessies:

 • webinars en online sessies over:
  • regulatoren en burgers;
  • grote verwachtingen: het veranderende paradigma van mediaregulatoren;
  • mededingingsrecht en ex ante marktinterventie.
 • een podcast over transparantie en vertrouwen: het perspectief van de gebruiker op online contentnavigatie

7.2. European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA)

De Europese Groep van regelgevende instanties voor audiovisuele mediadiensten brengt de regelgevende instanties op het gebied van audiovisuele diensten bijeen om de Europese Commissie te adviseren over de uitvoering van de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten van de EU.

De doelstellingen van ERGA zijn:

 • met het oog op een consistente toepassing van de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten het adviseren en bijstaan van de Europese Commissie bij haar werkzaamheden alsook bij alle andere aangelegenheden in verband met audiovisuele mediadiensten voor zover ze onder de bevoegdheid van de Europese Commissie vallen;
 • het faciliteren van de samenwerking tussen de regelgevende instanties in de EU;
 • de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken.

Op 4 juni 2020 nam een delegatie van de Vlaamse Regulator voor de Media deel aan de dertiende plenaire vergadering van de European Regulators Group for Audiovisual Media Services (Europese Groep van regelgevende instanties voor audiovisuele mediadiensten). Deze vergadering vond digitaal plaats.

Het rapport van de Actiegroep ‘Economische Omstandigheden’, de Actiegroep ‘Genderdiversiteit’ alsook van de werkgroepen ‘Handhaving’, ‘Desinformatie’ en ‘Vindbaarheid’ werden op deze vergadering besproken.   Daarnaast werd ook besproken wat ERGA kan bijdragen aan het Verslag over de Rechtsstaat van de Europese Commissie en werd het standpunt goedgekeurd in het kader van de consultatie over de ‘Digital Services Act’ (‘Wet op de Digitale Dienstverlening’) van de Europese Unie. 

De veertiende plenaire vergadering van ERGA vond plaats op 3 december 2020.  Deze vergadering werd gezien de Covid-crisis eveneens digitaal georganiseerd.

Ook hier werden de werkzaamheden van de Actiegroep ‘Economische Omstandigheden’, de Actiegroep ‘Genderdiversiteit’ alsook van de werkgroepen ‘Handhaving’, ‘Desinformatie’ en ‘Vindbaarheid’ besproken.   Belangrijk is dat in het kader van de handhaving een ‘memorandum of understanding’ werd goedgekeurd dat tot doel heeft respect voor democratische waarden af te dwingen en een gelijk speelveld in de mediasector te creëren.  De bedoeling is om nieuwe instrumenten aan te reiken om de steeds groter wordende uitdagingen op het gebied van convergentie en grensoverschrijdende media het hoofd te bieden.  

Voorts werd ook een nieuw ERGA-bestuur samengesteld en een werkprogramma 2021 goedgekeurd.  Het werkprogramma is, zoals de vorige jaren, opgebouwd rond een aantal subgroepen en actiegroepen:

 •  Subgroep 1: implementatie van de Richtlijn AVMD
 • Subgroep 2: Voltooiing van het regelgevend kader voor media binnen de Europese Unie
 • Subgroep 3: Desinformatie 
 • Actiegroep 1: implementatie van het ‘Memorandum of Understanding’
 • Actiegroep 2: Economische effecten van de Covid 19-crisis
 • Actiegroep 3: Mediageletterdheid

7.3. NEPT-programma

Een personeelslid van de VRM volgde in 2020 een NEPT-programma (National Experts on Professional Training) bij de Europese Commissie binnen Unit I.1 Audiovisual and Media Services Policy van DG Connect.

De taken van het personeelslid omvatten alle activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling, uitvoering en de communicatie van het EU-beleid en de wetgeving inzake audiovisuele mediadiensten.

Op deze manier versterkte de VRM zijn kennis omtrent het mediabeleid in de EU en werd er geïnvesteerd in een breder netwerk tussen verschillende Europese stakeholders.