Contactpunt toegankelijkheid tot televisiediensten voor mensen met een handicap

In het nieuwe Mediadecreet zijn bepalingen opgenomen m.b.t. de toegang tot televisiediensten voor personen met een handicap.

Artikel 151 van het Mediadecreet bepaalt:

§1. De openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap en de particuliere televisieomroeporganisaties maken hun programma’s voortdurend en in toenemende mate met evenredige maatregelen toegankelijk voor personen met een handicap.

Om programma’s toegankelijk te maken voor personen met een visuele of auditieve handicap worden ondertiteling, audiobeschrijving, gebarentaal en auditieve ondertiteling gebruikt.

§2. De regionale televisieomroeporganisaties maken hun journaals op weekdagen vanaf 20 uur toegankelijk voor personen met een auditieve handicap. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van ondertiteling.

Private televisieomroeporganisaties met een gemiddeld marktaandeel van 2% die een hoofdjournaal uitzenden en gedurende zes maanden voorafgaand aan de eerste uitzending ervan een gemiddeld marktaandeel van 2% hebben, ondertitelen dat hoofdjournaal. Het hoofdjournaal is het journaal met gemiddeld het hoogste kijkcijfer.

Private televisieomroeporganisaties die starten met het uitzenden van een hoofdjournaal maar op de dag van de eerste uitzending ervan geen marktaandeel van 2% hebben, ondertitelen dat hoofdjournaal binnen twaalf maanden vanaf de dag dat de private televisieomroeporganisatie ononderbroken gedurende zes maanden een gemiddeld marktaandeel van 2% heeft.

Private televisieomroeporganisaties die op 1 januari 2010 een marktaandeel van 2% hadden en nog altijd een marktaandeel van 2% hebben op de dag van de inwerkingtreding van het decreet van [...] tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde  wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie, en die andere journaals dan het hoofdjournaal en actualiteitenprogramma’s uitzenden of die starten met het uitzenden van andere journaals dan het hoofdjournaal en actualiteitenprogramma’s, ondertitelen uiterlijk op 1 januari 2013 die andere journaals dan het hoofdjournaal en 90% van de actualiteitenprogramma’s.

Private televisieomroeporganisaties die starten met het uitzenden van andere journaals dan het hoofdjournaal en actualiteitenprogramma’s maar op 1 januari 2010 geen gemiddeld marktaandeel van 2% hebben, ondertitelen die andere journaals dan het hoofdjournaal en 90% van de actualiteitenprogramma’s binnen 36 maanden vanaf de dag dat de private televisieomroeporganisatie ononderbroken gedurende zes maanden een gemiddeld marktaandeel van 2% heeft. Die verplichting geldt niet voor actualiteitenprogramma’s die uitsluitend aan sportverslaggeving zijn gewijd. Het marktaandeel van een private omroeporganisatie is het aandeel dat een private omroeporganisatie heeft in het totale kijkcijferbereik op de televisieomroepmarkt binnen een bepaalde periode.

§3. De Vlaamse Regering legt een tijdspad en quota op voor:

  1. andere ondertiteling dan de ondertiteling, vermeld in paragraaf 2;
  2. audiobeschrijving;
  3. gebarentaal;
  4. auditieve ondertiteling.

§4. De openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap en de particuliere televisieomroeporganisaties bezorgen elk jaar vóór 31 maart aan de Vlaamse Regulator voor de Media een verslag over de wijze waarop gedurende het voorgaande jaar aan paragraaf 1, 2 en 3 is voldaan, met vermelding van eventuele actiepunten. De Vlaamse Regulator voor de Media maakt die verslagen openbaar.

§5. De Vlaamse Regering verstrekt subsidies voor elke techniek om televisiediensten toegankelijk te maken. De Vlaamse Regering legt daarvoor criteria vast.

§6. Televisieomroeporganisaties zenden noodinformatie, voor zover redelijkerwijze mogelijk, met inbegrip van mededelingen en aankondigingen bij natuurrampen, uit op een wijze die toegankelijk is voor personen met een handicap.

§7. De Vlaamse Regulator voor de Media onderhoudt een onlinecontactpunt om informatie te verstrekken en klachten te ontvangen met betrekking tot dit artikel. Het contactpunt is gemakkelijk toegankelijk voor personen met een handicap.

Het online contactpunt waarvan sprake kan momenteel bereikt worden via het contactformulier van de VRM, selecteer als onderwerp 'Toegankelijkheid voor televisiediensten voor mensen met een handicap'

woensdag, 12 mei 2021